December 3, 2023
Contact No. 02580-230078

Latest News & Notice For Students


Notice For Staff

Online Provisional Admission- 2020-21 Apply Now सदर अर्ज भरून Submit केल्यावरच विद्यार्थ्याचा महाविद्यालयातील "तात्पुरता प्रवेश" गृहीत धरला जाईल

📌(महत्त्वाची सूचना -
कोविड-19 स्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर, प्राप्त होणाऱ्या आदेशानुसार महाविद्यालय सुरळीतपणे सुरू झाल्यावर, प्रवेशा सबंधीची मुळ कागदपत्रे व 2 झेरॉक्स प्रती सह प्रवेश समितीकडून तपासून जमा केल्यानंतर, निर्धारीत केलेल्या निकषानुसार व विहीत प्रवेश शुल्क भरल्यानंतर "प्रवेश निश्चित" करण्यात येईल याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.
आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्रथम प्राध्यान्य देण्यात येईल.)

image

Welcome & Greetings!

My Dear Young Friends

Hearty Welcome to J.T.E’s, Gitabai Dattatray Mahajan Arts, Shri Kesharimal Rajmal Navalkha Commerce & Manoharseth Dhariwal Science College, Jamner.

Professor A. R. Patil Principal

Latest Events

Event image