February 23, 2024
Contact No. 02580-230078

Notice For Students

Notice For Staff

"State Level Students' Seminar on 1st March 2024”.

📌(महत्त्वाची सूचना -
कोविड-19 स्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर, प्राप्त होणाऱ्या आदेशानुसार महाविद्यालय सुरळीतपणे सुरू झाल्यावर, प्रवेशा सबंधीची मुळ कागदपत्रे व 2 झेरॉक्स प्रती सह प्रवेश समितीकडून तपासून जमा केल्यानंतर, निर्धारीत केलेल्या निकषानुसार व विहीत प्रवेश शुल्क भरल्यानंतर "प्रवेश निश्चित" करण्यात येईल याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.
आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्रथम प्राध्यान्य देण्यात येईल.)

Latest Events